เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถ

เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถขับเอง

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาใบขับขี่

4. สลิปเงินเดือน/ใบรับรองเงินเดือน

5. สัญญาเช่าห้อง/หอพัก

6. บัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษา

7. ใบลงทะเบียนเรียน/ใบผลการเรียน

8. อื่นๆ

 

Visitors: 200,679